Политика за поверителност

Нашата компания Benemedo s.r.o., ID №: 26141329, ДДС №: CZ26141329, със седалище: Прага 5 – Збраслав, Pod Špitálem 1355, пощенски код 15600, вписано в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, под номер C 73868, издава следните правила за обработване на лични данни на физически лица.
Тази политика се прилага само за обработката на лични данни на физически лица.
Настоящата политика е в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу „ОРЗД“), който е в сила от 25 май 2018 г.

Нашата цел е да ви предоставим съответната информация за обработката на вашите лични данни по прозрачен и, доколкото е възможно, разбираем начин, поради което този документ е разделен на раздели, структурирани според това, с коя ваша или наша дейност (или набор от дейности) се обработват тези лични данни. Обособяването на отделните раздели не изключва случаите, в които тези отделни области на дейност ще се припокриват на практика, което не може да бъде изключено.

Тези раздели са по-специално:

1. обработване на лични данни във връзка с използването на „бисквитки“ при посещение на уебсайта mediket.ch/bg
• Този раздел обхваща обработката на вашите лични данни, които получаваме във връзка с използването на „бисквитки“ по време на посещенията ви на нашия уебсайт.
2. Обработване на лични данни във връзка с по-нататъшното използване и разглеждане на уебсайта mediket.ch/bg – извън контекста на използването на бисквитки
• Този раздел обхваща обработката на личните данни, които ни предоставяте, напр.:
• ко поискате информация, съвет, мостра и т.н., като попълните съответния формуляр на нашия уебсайт.
3. Обработване на лични данни във връзка с изпращане на търговски съобщения (бюлетини) със съгласието на физическото лице
• Този раздел включва обработката на данни във връзка с изпращането на търговски съобщения (бюлетини), свързани с подобни или други стоки, предлагани от нас.

ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИ ПО-ДОЛУ ЗА ВСЕКИ РАЗДЕЛ:

1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБСАЙТА mediket.ch/bg

Администратор на данни:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, със седалище: Прага 5 – Збраслав, Pod Špitálem 1355, пощенски код 15600, вписана в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, под № C 73868

Данни за контакт с администратора:
Седалище (адрес за контакт): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, пощенски код 15600
имейл: info@benemedo.com, тел. № +420 257 920 730

В кои ситуации ще се извършва обработката?
Това включва обработката на вашите лични данни, които получаваме във връзка с използването на бисквитки, когато посещавате нашия уебсайт mediket.ch/bg
В рамките на уебсайта mediket.ch/bg използваме така наречените „бисквитки“. Бисквитката е кратък текстов файл, който посетеният уебсайт (в този случай mediket.ch/bg) изпраща на вашия браузър. Бисквитките позволяват на нашия уебсайт да записва информация за вашето посещение на нашия уебсайт.

Цели на обработката на лични данни (както и преглед на категориите данни, правно основание за обработка, период на съхранение):

1. цел: Необходимостта да осигурим правилното функциониране и работа на нашия уебсайт
• напр. за измерване на трафика на уебсайта или за персонализиране на показването на нашия уебсайт
Обработени лични данни за тази цел могат да бъдат по-специално:
• IP адрес, лични данни, събрани чрез „бисквитки“, и други данни, ако е необходимо
• Обхватът на личните данни, които обработваме, може да се различава в отделните случаи в зависимост от обстоятелствата на всеки субект на данни и ние се стараем обхватът на личните данни, които обработваме за вас, да бъде възможно най-малък.
Правно основание за тази цел на обработката е легитимен интерес на нашата компания (вж. член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД):
• интерес към правилното функциониране на уебсайта
Време за съхранение лични данни с администратора:
• 13 месеца от последното използване на тези бисквитки

2. Цел: Предоставяне на целеви реклами за стоки от нашия уебсайт, ретаргетиране – т.е. маркетингови цели
• Това означава, че ако се съгласите с обработката на личните ви данни, получени въз основа на „бисквитки“, ние използваме аналитичните инструменти на нашия уеб портал, за да наблюдаваме поведението ви, когато посещавате нашия уебсайт, което ни позволява да отразяваме по-добре реакциите на посетителите (включително на вас) и да адаптираме средата на уебсайта и представеното продуктово портфолио към вашите нужди и интереси.

Обработени лични данни за тази цел могат да бъдат по-специално:
• IP адрес, лични данни, събрани чрез „бисквитки“, и други данни, ако е необходимо
• Обхватът на личните данни, които обработваме, може да се различава в отделните случаи в зависимост от обстоятелствата на всеки субект на данни и ние се стараем обхватът на личните данни, които обработваме за вас, да бъде възможно най-малък.
Правно основание за тази цел на обработка е Вашето съгласие (вж. член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД), напр. под формата на:
общо одобрение – според Службата за такова съгласие се счита и настройката на вашия компютър или уеб браузър да позволява на всеки уебсайт (т.е. логично и на нашия) да съхранява „бисквитки“ на крайното устройство (компютър, смартфон и т.н.), или
ндивидуално съгласие – например като кликнете върху бутона „Разреши бисквитките“ (или други бутони с подобен текст) на нашия уебсайт
Време за съхранение лични данни при администратора:
13 месеца от последното използване на тези бисквиткиБез други цели на обработката
Няма да обработваме по-нататък вашите лични данни за други цели, освен за посочените по-горе.

Доброволно предоставяне на лични данни
Не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Поради това предоставянето на вашите данни е доброволно.

На кого предоставяме вашите лични данни?
Предоставяме вашите лични данни на трети страни („получатели на данни“) само ако това е необходимо за изпълнение на целта на тяхното обработване.
Това са следните категории получатели на данни:
• доставчици на услуги за уеб анализ – Google Analytics
• оператори на платформи за рекламни акаунти – Facebook, Google AdWords, Sklik
• доставчици на маркетингови решения/услуги – Hotjar

Личните данни няма да се предават извън ЕИО
Вашите лични данни не са и няма да бъдат разкривани на трети държави извън Европейското икономическо пространство (държави-членки на ЕС + Норвегия, Лихтенщайн, Исландия) или на международни организации за тези цели.
Всички гореспоменати получатели на вашите лични данни са базирани в ЕС.

Автоматично вземане на решения. Профилиране.
Личните данни се обработват в електронна форма по автоматизиран начин. Във връзка с обработката на вашите лични данни се извършва и така нареченото автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Това означава по-специално, че във връзка с обработката на вашите лични данни аналитичните инструменти на нашия уеб портал са в състояние да ви отправят целенасочена оферта за закупуване на продукти, които според нашия анализ ви интересуват или биха могли да ви заинтересуват.

Вашите права във връзка с обработката на лични данни
Във връзка с обработката на личните ви данни имате редица права, които можете да упражните. Те включват по-специално:
• правото да оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни,
• правото да поискате достъп до личните данни, които се отнасят до вас, да поискате тяхното коригиране или изтриване, или да поискате ограничаване на обработката им,
• правото да възразите срещу обработката
• правото да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че обработваме личните ви данни в нарушение на закона,
• така нареченото „право на преносимост на данните“, което ви гарантира
• Правото да получите личните си данни, които сте ни предоставили, под формата на структуриран изход (напр. под формата на електронен pdf файл),
• правото да поискате да прехвърлим данните ви директно на друг администратор по ваш избор (което ще направим, ако това е технически осъществимо).
В допълнение към горепосочените права имате следните допълнителни права във връзка с обработката на вашите данни.

2. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА УЕБСАЙТА mediket.ch/bg – ИЗВЪН КОНТЕКСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ

Администратор на данни:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, със седалище: Прага 5 – Збраслав, Pod Špitálem 1355, пощенски код 15600, вписана в търговския регистър регистрирана в Общинския съд в Прага под номер C 73868

Данни за контакт с администратора:
Седалище (адрес за контакт): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, пощенски код 15600
имейл: info@benemedo.com, тел. № +420 257 920 730

В кои ситуации ще се извършва обработката?
Това включва обработката на лични данни, които ни предоставяте, в ситуации, които не са свързани с използването на бисквитки, като например:
• Ако се свържете с нас с въпроса си, като попълните съответния формуляр за контакт на нашия уебсайт

Цели на обработката на лични данни (както и преглед на категориите обработвани данни, правно основание за обработката, период на съхранение):

Цел: Предоставяне на надстандартни ползи на посетителите на сайта
• например за целите на изпращане на отговори на вашите въпроси/запитвания

Обработени лични данни и за двете тези цели могат да бъдат по-специално:
• име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес и други, ако е необходимо;
• обхватът на личните данни, които обработваме, може да се различава в отделните случаи в зависимост от обстоятелствата на всеки субект на данни, като ние се стараем обхватът на личните данни, които обработваме за вас, да бъде възможно най-малък.
Правно основание за тази цел на обработка е:
• нашия легитимен интерес да обработим отговора на вашето запитване
• (вж. член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД)
Време за съхранение лични данни при администратора:
• 10 години след получаването на личните данни

Без други цели на обработката
Няма да обработваме по-нататък вашите лични данни за други цели, освен за посочените по-горе.

Доброволно предоставяне на лични данни
Не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Поради това предоставянето на вашите данни е доброволно.

На кого предоставяме вашите лични данни?
Ние разкриваме вашите лични данни на трети страни („получатели на данни“) само ако това е необходимо за изпълнението на нашите доброволни задължения към вас.
Тази категория получатели на данни:
• доставчици на уеб хостинг услуги – Active24
С удебелен шрифт е изписано търговското наименование на платформата, под която работи този получател на данни.

Трансфер на лични данни извън ЕИП
Вашите лични данни не се разкриват и няма да бъдат разкривани на трети държави извън Европейското икономическо пространство (държави-членки на ЕС + Норвегия, Лихтенщайн, Исландия) или на международни организации.
Гореспоменатият получател на вашите лични данни е базиран в ЕС.

Вашите права във връзка с обработката на лични данни
Във връзка с обработката на личните ви данни имате редица права, които можете да упражните. Те включват по-специално:
• правото да поискате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, свързани с вас или да поискате ограничения върху обработката им
• правото да възразите срещу обработката
• правото да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че обработваме личните ви данни в нарушение на закона
• така нареченото „право на преносимост на данните“, което ви гарантира:
◦ Правото да получите личните си данни, които сте ни предоставили, под формата на структуриран изход
(напр. като електронен pdf файл)
• правото да поискате да прехвърлим данните ви директно на друг администратор по ваш избор (което ще направим, ако това е технически осъществимо).
В допълнение към горепосочените права имате следните допълнителни права във връзка с обработката на вашите данни.

3. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ (БЮЛЕТИНИ) СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

Администратор на данни:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, със седалище: Прага 5 – Збраслав, Pod Špitálem 1355, пощенски код 15600, вписана в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, под № C 73868

Данни за контакт с администратора:
Седалище (адрес за контакт): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, пощенски код 15600
имейл: info@benemedo.com, тел. № +420 257 920 730

В кои ситуации ще се извършва тази обработка?
Това включва случаи, в които доброволно ни предоставяте имейл адреса си за целите на изпращане на търговски съобщения (бюлетини) и се съгласявате да получавате такива търговски съобщения на този имейл адрес – например чрез поставяне на отметка в квадратче или по друг прозрачен, ясен и информиран начин.

Цел на обработката на личните данни (както и преглед на категориите обработвани данни, правно основание за обработката, период на съхранение):

Изпращане на търговски съобщения за маркетингови цели (директен маркетинг)
• Това включва изпращане на бюлетини с предложения за нашите продукти на вашия имейл адрес, включително изпращане на информация, свързана със стоки, продукти или услуги, предлагани от нас.
Обработени лични данни за тази цел могат да бъдат по-специално:
• Вашият имейл адрес или IP адрес, но също и други адреси, ако е необходимо (напр. име и фамилия и др.);
• въпреки това обхватът на обработваните лични данни може да варира в отделните случаи в зависимост от обстоятелствата на всеки субект на данни; ние обаче се грижим обхватът на личните данни, които обработваме за вас, винаги да е възможно най-малък.
Правно основание за тази цел на обработка вашето съгласие е
• (вж. член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)
Време за съхранение лични данни при администратора
• 10 години от получаване на съгласието ви за обработване на личните ви данни

Без други цели на обработката
Няма да обработваме по-нататък вашите лични данни за други цели, освен за посочените по-горе.

Доброволно предоставяне на лични данни
Не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Поради това предоставянето на вашите данни е доброволно.

На кого предоставяме вашите лични данни?
Предоставяме вашите лични данни на трети страни („получатели на данни“) само ако това е необходимо за целите на обработката и изпращането на търговски съобщения.
Това са следните категории получатели на данни:
• доставчици на уеб хостинг услуги – Active24
• доставчици на инструменти за имейл маркетинг – Mailchimp
С удебелен шрифт са изписани търговските наименования на услугите и платформите, под които работят тези получатели на данни.

Трансфер на лични данни извън ЕИП
Операторът на услугата за имейл маркетинг Mailchimp е The Rocket Science Group LLC, търговско дружество, базирано в Съединените американски щати (САЩ). Във връзка с намерението ни да използваме услугата вашите лични данни ще бъдат
ще бъдат прехвърлени в САЩ.
Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията лични данни от ЕС могат да се предават свободно на организации в САЩ, които са включени в „Списъка на щита за поверителност“, поддържан и публично достъпен от Министерството на търговията на САЩ. Mailchimp е включен в този списък и следователно личните ви данни могат да бъдат прехвърлени към него.
Освен ако не е посочено друго по-горе, вашите лични данни не се разкриват и няма да бъдат разкривани на трети държави извън Европейското икономическо пространство (държави-членки на ЕС + Норвегия, Лихтенщайн, Исландия) или на международни организации.

Автоматично вземане на решения. Профилиране.
Личните данни се обработват в електронна форма по автоматизиран начин.
Във връзка с обработката на вашите лични данни се извършва и така нареченото автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Това конкретно означава, че във връзка с обработката на вашите лични данни аналитичните инструменти на нашия уебпортал могат да правят целенасочени предложения за продукти от нашия уебсайт, които според нашия анализ представляват интерес за вас или могат да представляват интерес за вас.
Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг (което включва профилиране). Ако възразите, ние повече няма да обработваме личните данни за целите на директния маркетинг.

Вашите права във връзка с обработката на лични данни
Във връзка с обработката на личните ви данни имате редица права, които можете да упражните. Те включват по-специално:
• правото да поискате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, свързани с ва,
• или да поискате ограничения върху обработката им
• правото да възразите срещу обработката
• правото да оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни
• правото да подадете жалба до Службата за защита на личните данни – ако смятате, че личните ви данни
обработваме в нарушение на правните разпоредби
• така нареченото „право на преносимост на данните“, което включва:
◦ Правото да получите личните си данни, които сте ни предоставили, под формата на структуриран изход (напр. като електронен pdf файл)
◦ правото да поискате да прехвърлим данните ви директно на друг администратор по ваш избор (което ще направим, ако това е технически осъществимо).
В допълнение към горепосочените права имате следните допълнителни права във връзка с обработката на вашите данни.

ПРЕГЛЕД НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

1. Право на достъп до личните данни на субекта на данни
В качеството си на субект на данни имате право да получите потвърждение от нас дали личните данни, свързани с вас, се обработват или не, и ако това е така, да получите достъп до тези лични данни и следната информация:
• цели на обработката;
• категории засегнати лични данни;
• получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити;
• планирания период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако той не може да бъде определен, критериите, използвани за определяне на този период;
• правото да подадете жалба до надзорен орган (за Чешката република – Службата за защита на личните данни);
• съществуването на правото да поискате от нас коригиране или изтриване на вашите лични данни или ограничаване на обработката им, или да възразите срещу такава обработка;
• цялата налична информация за източника на личните данни, освен ако те не са получени директно от вас;
• факта, че се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и, поне в тези случаи, смислена информация относно използваната процедура и значението и предвидимите последици от това обработване за вас;
ако личните ви данни бъдат предадени на трета държава или международна организация, имате право да бъдете информирани за подходящите гаранции съгласно член 46 от ОРЗД, които се прилагат за такова предаване.
Ще ви предоставим копие от обработените лични данни. Можем да начислим разумна такса въз основа на административните разходи за допълнителни копия по ваше искане.
Ако поискате тази информация по електронен път, ще ви отговорим в обичайно използваната електронна форма (освен ако не ни помолите за друга форма на извеждане).

2. Право на ремонт
Като субект на данни имате право да поискате коригиране на неточни лични данни, свързани с вас, без ненужно забавяне.
Като се имат предвид целите на обработката, имате право и на попълване на непълните лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
Като субект на данни имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне и ние сме длъжни да изтрием личните ви данни без ненужно забавяне, ако е налице една от следните причини:
• личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
• оттеглите съгласието, въз основа на което данните са били обработвани с ваше съгласие, и няма друго правно основание за обработката;
• възразявате срещу обработването на вашите лични данни (когато обработването се основава на необходимостта да се изпълни обществен интерес или на нашия легитимен интерес), когато няма надделяващи законни основания за обработването;
• да възразите срещу обработването, ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг;
• личните данни са били обработени незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение съгласно законодателството на Европейския съюз или Чешката република;
• личните данни са събрани в контекста на предлагането на услуги на информационното общество на детето;
Ако разкрием вашите лични данни и станем задължени да ги изтрием, както е описано по-горе, ще предприемем разумни стъпки, включително технически мерки, като вземем предвид наличната технология и разходите за изпълнение, за да информираме другите администратори, които обработват тези лични данни, че ги молите да изтрият всички препратки към тези лични данни, копия или реплики на тези лични данни.
Независимо от горното, моля, имайте предвид, че няма да бъдем задължени да изтрием Вашите лични данни, доколкото това е необходимо:
• за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
• за спазване на правно задължение, изискващо обработване съгласно правото на Европейския съюз или на Чешката република, или за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, когато има вероятност правото Ви, посочено в параграф 1, да предотврати или сериозно да застраши изпълнението на целите на това обработване;
• за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

4. Право на ограничаване на обработката
Като субект на данни имате право да поискате от нас да ограничим обработката на вашите лични данни във всеки един от следните случаи:
• отричате точността на личните данни – в този случай обработката на личните ви данни ще бъде ограничена за времето, необходимо за проверка на точността на личните данни;
• ако обработката на личните ви данни е незаконна и вие откажете да изтриете личните си данни, а вместо това поискате ограничаване на използването им;
• ако вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но вие все още ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• ако възразите срещу обработването на личните ви данни (ако те се обработват по причини от обществен интерес или от наш законен интерес) – в този случай обработването на личните ви данни ще бъде ограничено, докато не се потвърди, че законните причини от наша страна имат предимство пред законните причини от ваша страна;
Ако обработката е ограничена, тези лични данни могат да бъдат обработвани, с изключение на съхранението, само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка. В този случай ще ви информираме предварително, че ограничението за обработване ще бъде отменено.

5. Задължение за уведомяване относно коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
Ние сме длъжни да уведомим отделните получатели, на които са били разкрити вашите лични данни, за всяко коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, извършено в съответствие с правата ви по-горе, освен когато това се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Ако поискате това, ще ви информираме за тези получатели.

6. Право на преносимост на данните
Ако обработката на вашите лични данни се основава на вашето съгласие или е необходима за изпълнението на договорни отношения с нас, или ако обработката се извършва с автоматични средства, вие като субект на данни имате право:
• правото да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; и
• правото да прехвърлите тези данни на друг администратор.
Ако упражните такова право, ние сме длъжни да се съобразим с него. Правото ви на преносимост на данните обаче в никакъв случай не трябва да засяга по неблагоприятен начин правата и свободите на други лица.
При упражняването на правото си на преносимост на данните имате право личните данни да бъдат предадени директно от един администратор на друг администратор, ако това е технически осъществимо.
Упражняването на това право не засяга правото ви на изтриване. Това право не се прилага за обработване, необходимо за изпълнението на задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия.

7. Право на възражение
Като субект на данни имате право да възразите по всяко време срещу обработката на личните ви данни (когато обработката се извършва по причини от обществен интерес или легитимен интерес), включително профилиране въз основа на тези разпоредби, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация. В този случай няма да продължим да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси или права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни за този маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с този директен маркетинг. Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, личните ви данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.
Когато личните данни се обработват за целите на научни изследвания или за статистически цели, вие като субект на данни имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, освен ако обработването не е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от обществен интерес.

8. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Като субект на данни имате право да не бъдете обект на никакво решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което има правни последици за вас или ви засяга значително по подобен начин. Това не се прилага, ако решението е:
• необходими за сключването или изпълнението на договора между вас и нас;
• разрешени от законодателството на Европейския съюз или Чешката република;
• въз основа на вашето изрично съгласие.
Когато автоматизираното решение е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и нас или се основава на Вашето изрично съгласие, ние ще предприемем подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и законни интереси, най-малкото правото на човешка намеса от страна на администратора, правото да изразите мнението си и правото да оспорите съответното решение.

9. Уведомяване на субекта на данните за нарушения на сигурността на личните данни
Ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за вашите права и свободи, ние ще ви уведомим за нарушението без ненужно забавяне.
Уведомяване за нарушение на сигурността на личните ви данни обаче не се изисква, ако е изпълнено някое от следните условия:
• за Вашите лични данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, са въведени и се прилагат подходящи технически и организационни предпазни мерки, по-специално такива, които правят данните неразбираеми за лица, които нямат право на достъп до тях, като например криптиране
• сме предприели последващи мерки, за да гарантираме, че вече няма вероятност да възникне висок риск за вашите права и свободи
• това би изисквало непропорционално големи усилия. В този случай ще бъдете информирани по същия ефикасен начин.

10. Уведомяване за предприетите мерки
По ваше искане ще ви предоставим (във връзка с правата, които сте упражнили) информация за предприетите мерки без неоправдано забавяне и във всички случаи в рамките на един месец от получаване на искането ви. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако е необходимо и с оглед на сложността и броя на исканията. Ще ви информираме за всяко такова удължаване в рамките на един месец от получаването на искането, заедно с причините за забавянето.
Ако направите искане в електронна форма, информацията ще бъде предоставена в електронна форма, когато това е възможно, освен ако не поискате друго.
Ако не предприемем исканото от вас действие, ще ви информираме незабавно и не по-късно от един месец от получаване на искането ви за причините за непредприемане на действието и за възможността да подадете жалба до Службата за защита на личните данни и да потърсите съдебна защита.
Информацията за всяко действие, предприето от нас във връзка с упражнените от вас права, се предоставя и извършва безплатно. Въпреки това, ако исканията ви са явно неоснователни или неразумни, по-специално защото се повтарят, можем да:
• да налагат разумна такса, като вземат предвид административните разходи, свързани с предоставянето на исканата информация или съобщение или с предприемането на исканото действие
• да откаже да удовлетвори искането.

Можете да упражните правата си по електронен път, като изпратите имейл на нашия имейл адрес: info@benemedo.com, или като изпратите искането си по пощата на нашия адрес: Benemedo s.r.o., Prague 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, Пощенски код 15600.

Прага, 1.2.2022
Benemedo s.r.o.