Polityka prywatności

Nasza firma Benemedo s.r.o., ID: 26141329, VAT: CZ26141329, z siedzibą: Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt C 73868, niniejszym wydaje następujące zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.
Tyto zásady se vztahují pouze na zpracovávání osobních údajů fyzických osob.
Niniejsza polityka jest w pełni zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „GDPR”), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Naszym celem jest dostarczenie Państwu odpowiednich informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób przejrzysty i, o ile to możliwe, zrozumiały, dlatego też niniejszy dokument został podzielony na sekcje, w zależności od tego, w ramach jakiej Państwa lub naszej działalności (lub zakresu działalności) dane osobowe są przetwarzane. Wyznaczenie granic poszczególnych sekcji nie wyklucza przypadków, w których poszczególne dziedziny działalności będą się w praktyce pokrywać, czego nie można wykluczyć.

Są to w szczególności następujące sekcje:

1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem plików „cookies” podczas odwiedzania strony internetowej mediket.ch/pl
• Niniejsza sekcja dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkownika, które uzyskujemy w związku z wykorzystywaniem plików cookie podczas wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej.
2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z dalszym korzystaniem z witryny i przeglądaniem jej zawartości mediket.ch/pl – poza kontekstem korzystania z plików cookie
• Ta sekcja obejmuje przetwarzanie danych osobowych, które nam przekazujesz, takich jak.:
• W przypadku prośby o informacje, poradę, próbkę itp. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej.
3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłaniem informacji handlowych (newsletterów) za zgodą osoby fizycznej
• Ta część będzie obejmować przetwarzanie danych w związku z wysyłaniem informacji handlowych (biuletynów) dotyczących podobnych lub innych towarów oferowanych przez nas.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ:

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM PLIKÓW „COOKIES” PODCZAS ODWIEDZANIA STRONY INTERNETOWEJ mediket.ch/pl

Administrator danych:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, z siedzibą statutową: Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 73868

Dane kontaktowe administratora:
Siedziba (adres do kontaktu): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600
email: info@benemedo.com, nr tel. +420 257 920 730

W jakich sytuacjach dochodzi do przetwarzania?
Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które uzyskujemy w związku z wykorzystywaniem plików cookie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej mediket.ch/pl
W ramach strony internetowej mediket.ch/pl używamy tzw. plików „cookies“. Plik cookie to krótki plik tekstowy, który odwiedzana strona internetowa (w tym przypadku mediket.ch/pl) wysyła do przeglądarki.
Pliki cookie umożliwiają naszej witrynie internetowej rejestrowanie informacji o wizycie użytkownika na naszej stronie.

Cele przetwarzania danych osobowych (a także przegląd kategorii danych, podstawa prawna przetwarzania, okres przechowywania):

1. Cel: Konieczność zapewnienia prawidłowego działania i funkcjonowania naszej witryny internetowej
• np. w celu pomiaru ruchu na stronie internetowej lub dostosowania wyświetlania naszej witryny do potrzeb użytkowników
Przetwarzane dane osobowe do tego celu mogą być w szczególności:
• Adres IP, dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie i inne dane, w zależności od potrzeb
• Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych może być różny w poszczególnych przypadkach, w zależności od okoliczności dotyczących każdej osoby, której dane dotyczą, przy czym staramy się, aby zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych był jak najmniejszy
Podstawa prawna istnieje uzasadniony interes naszej firmy związany z tym celem przetwarzania danych (zob. art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR):
• interes w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej
Czas przechowywania dane osobowe u administratora danych:
• 13 miesięcy od ostatniego użycia tych plików cookie

2. Cel: Dostarczanie reklamy ukierunkowanej na towary z naszej strony internetowej, retargeting – tj. cele marketingowe
• Oznacza to, że jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych uzyskanych na podstawie plików cookie, wykorzystamy narzędzia analityczne naszego portalu internetowego do monitorowania Twojego zachowania podczas odwiedzania naszej strony internetowej, co pozwoli nam lepiej odzwierciedlić reakcje odwiedzających (w tym Ciebie) i dostosować środowisko strony internetowej oraz prezentowaną ofertę produktów do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Przetwarzane dane osobowe do tego celu mogą być w szczególności:
• IP adresa, osobní údaje získané na základě Cookies a podle okolností i jiné
• Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych może być różny w poszczególnych przypadkach, w zależności od okoliczności dotyczących każdej osoby, której dane dotyczą, przy czym staramy się, aby zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych był jak najmniejszy.
Podstawa prawna dla tego celu przetwarzania danych jest Twoja zgoda (zob. art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR), np. w postaci:
zgoda blankietowa – według Urzędu, za taką zgodę uważa się również ustawienie komputera lub przeglądarki internetowej użytkownika, aby zezwolić dowolnej stronie internetowej (czyli logicznie również naszej) na przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie itp.), lub
zgoda indywidualna – np. poprzez kliknięcie przycisku „Zezwalaj na pliki cookie” (lub innego przycisku o podobnym sformułowaniu) na naszej stronie internetowej.

Czas przechowywania dane osobowe u administratora danych:
13 miesięcy od ostatniego użycia tych plików cookie

Brak innych celów przetwarzania danych
Nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w celach innych niż wymienione powyżej.

Dobrowolne udostępnianie danych osobowych
Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych. Podanie danych jest zatem dobrowolne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim („odbiorcom danych”) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.
Te kategorie odbiorców danych to:
• dostawcy usług analityki internetowej – Google Analytics
• operatorzy platform do obsługi kont reklamowych – Facebook, Google AdWords, Sklik
• dostawcy rozwiązań/usług marketingowych – Hotjar

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EWG
Twoje dane osobowe nie są i nie będą w tym celu udostępniane państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia) ani organizacjom międzynarodowym.
Wszyscy wyżej wymienieni odbiorcy Twoich danych osobowych mają siedzibę w UE.

Automatyczne podejmowanie decyzji. Profilowanie.
Dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych odbywa się również tzw. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Oznacza to w szczególności, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych narzędzia analityczne naszego portalu internetowego są w stanie przedstawić Ci ukierunkowaną ofertę zakupu produktów, którymi według naszej analizy jesteś zainteresowany lub mógłbyś być zainteresowany.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać. Należą do nich:
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
• prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem
• tak zwane „prawo do przenoszenia danych”, które gwarantuje Ci
• prawo do uzyskania Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam w formie ustrukturyzowanego wydruku (np. w formie elektronicznego pliku pdf),
• prawo do żądania, abyśmy przekazali Twoje dane bezpośrednio innemu, wybranemu przez Ciebie administratorowi (co uczynimy, jeśli będzie to technicznie wykonalne).
Oprócz powyższych praw przysługują Ci następujące dodatkowe prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DALSZYM KORZYSTANIEM Z WITRYNY I PRZEGLĄDANIEM JEJ ZAWARTOŚCI mediket.ch/pl – POZA KONTEKSTEM KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE

Administrator danych:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, z siedzibą statutową: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym
zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C 73868

Dane kontaktowe administratora:
Siedziba (adres do kontaktu): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600
email: info@benemedo.com, nr tel. +420 257 920 730

W jakich sytuacjach dochodzi do przetwarzania?
Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika w sytuacjach, które nie są związane z wykorzystywaniem plików cookie, takich jak:
• Jeśli skontaktujesz się z nami z pytaniem, wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej

Cele przetwarzania danych osobowych (a także przegląd kategorii przetwarzanych danych, podstawa prawna przetwarzania, okres przechowywania):

Cel: Zapewnienie ponadstandardowych korzyści dla odwiedzających witrynę
• np. w celu przesyłania odpowiedzi na pytania/prośby użytkowników

Przetwarzane dane osobowe do obu tych celów może być w szczególności:
• imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz inne stosowne dane;
• zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych może się różnić w poszczególnych przypadkach w zależności od okoliczności dotyczących każdej osoby, której dane dotyczą, przy czym staramy się, aby zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych był jak najmniejszy.
Podstawa prawna dla tego celu przetwarzania danych jest:
• nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika
• (zob. art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)
Czas przechowywania dane osobowe u administratora danych:
• 10 lat od otrzymania danych osobowych

Brak innych celów przetwarzania danych
Nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w celach innych niż wymienione powyżej.

Dobrowolne udostępnianie danych osobowych
Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych. Podanie danych jest zatem dobrowolne.

Komu przekazujemy dane osobowe użytkowników?
Dane osobowe użytkowników ujawniamy osobom trzecim („odbiorcom danych”) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania naszych dobrowolnych zobowiązań wobec użytkowników.
Są to następujące kategorie odbiorców danych:
• dostawcy usług hostingowych – Active24
Pogrubioną czcionką zaznaczono nazwę handlową platformy, pod którą działa odbiorca danych.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Twoje dane osobowe nie są i nie będą udostępniane państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie UE + Norwegia, Liechtenstein, Islandia) ani organizacjom międzynarodowym.
Wyżej wymieniony odbiorca Twoich danych osobowych ma siedzibę w UE.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać. Należą do nich w szczególności:
• prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika, ich poprawienia lub usunięcia
lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem prawa
• tak zwane „prawo do przenoszenia danych”, które gwarantuje Ci:
◦ prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś w formie ustrukturyzowanego wydruku
(np. w formie elektronicznego pliku pdf)
• prawo do żądania, abyśmy przekazali Twoje dane bezpośrednio innemu, wybranemu przez Ciebie administratorowi (co uczynimy, jeśli będzie to technicznie wykonalne).
Oprócz powyższych praw przysługują Ci następujące dodatkowe prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYSYŁANIEM INFORMACJI HANDLOWYCH (NEWSLETTERÓW) ZA ZGODĄ OSOBY FIZYCZNEJ

Administrator danych:
Benemedo Ltd,
ID: 26141329, z siedzibą statutową: Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 73868

Dane kontaktowe administratora:
Siedziba (adres do kontaktu): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600
email: info@benemedo.com, nr tel. +420 257 920 730

W jakich sytuacjach dochodzi do przetwarzania?
Dotyczy to przypadków, w których użytkownik dobrowolnie udostępnia nam swój adres e-mail w celu wysyłania informacji handlowych (biuletynów) i wyraża zgodę na otrzymywanie takich informacji handlowych na ten adres e-mail – np. poprzez zaznaczenie pola wyboru lub w inny przejrzysty, jasny i świadomy sposób.

Cel przetwarzania danych osobowych (a także przegląd kategorii przetwarzanych danych, podstawa prawna przetwarzania, okres przechowywania):

Wysyłanie informacji handlowych w celach marketingowych (marketing bezpośredni)
• Obejmuje to wysyłanie na adres e-mail użytkownika biuletynów z ofertami naszych produktów, w tym wysyłanie informacji związanych z towarami, produktami lub usługami oferowanymi przez nas.
Przetwarzane dane osobowe do tego celu mogą być w szczególności:
• Adres e-mail lub adres IP użytkownika, ale także inne adresy, w zależności od potrzeb (np. imię i nazwisko itp.);
• Zakres przetwarzanych danych osobowych może się jednak różnić w poszczególnych przypadkach w zależności od okoliczności dotyczących każdej osoby, której dane dotyczą; staramy się jednak, aby zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych był zawsze jak najmniejszy.
Podstawa prawna dla tego celu przetwarzania danych Twoja zgoda jest
• (zob. art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR)
Czas przechowywania dane osobowe u administratora danych
• 10 lat od otrzymania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Brak innych celów przetwarzania danych
Nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w celach innych niż wymienione powyżej.

Dobrowolne udostępnianie danych osobowych
Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych. Podanie danych jest zatem dobrowolne.

Komu przekazujemy dane osobowe użytkowników?
Przekazujemy dane osobowe użytkowników stronom trzecim („odbiorcom danych”) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do przetwarzania i wysyłania informacji handlowych.
Są to następujące kategorie odbiorców danych:
• dostawcy usług hostingowych – Active24
• dostawcy narzędzi do e-mail marketingu – Mailchimp
Pogrubioną czcionką zaznaczono nazwy handlowe usług i platform, pod którymi działają odbiorcy danych.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Operatorem usługi Mailchimp e-mail marketing jest The Rocket Science Group LLC, spółka prawa handlowego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). W związku z zamiarem korzystania przez nas z usługi, Państwa dane osobowe będą zatem
zostaną przekazane do USA.
Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane z UE do organizacji w USA, które znajdują się na „Liście organizacji objętych Tarczą Prywatności” prowadzonej i udostępnianej publicznie przez Departament Handlu USA. Na tej liście znajduje się Mailchimp, do którego mogą być przekazywane Twoje dane osobowe.
O ile nie zaznaczono inaczej powyżej, dane osobowe użytkowników nie są i nie będą ujawniane państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie UE + Norwegia, Liechtenstein, Islandia) ani organizacjom międzynarodowym.

Automatyczne podejmowanie decyzji. Profilowanie.
Dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych odbywa się również tzw. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Oznacza to w szczególności, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych narzędzia analityczne naszego portalu internetowego są w stanie przedstawić Ci ukierunkowane oferty produktów z naszej strony internetowej, które według naszej analizy są dla Ciebie interesujące lub mogą Cię zainteresować.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (co obejmuje profilowanie). W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać. Należą do nich::
• prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika, ich poprawienia lub usunięcia,
lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
• prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe
przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa
• tak zwane „prawo do przenoszenia danych”, które obejmuje:
◦ prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś w formie ustrukturyzowanego wydruku
(np. w formie elektronicznego pliku pdf)
◦ prawo do żądania, abyśmy przekazali Twoje dane bezpośrednio innemu, wybranemu przez Ciebie administratorowi (co uczynimy, jeśli będzie to technicznie wykonalne).
Oprócz powyższych praw przysługują Ci następujące dodatkowe prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych.

PRZEGLĄD PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby, a jeśli tak, masz prawo dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji:
• cele przetwarzania;
• kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
• odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
• planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, lub, jeśli nie można go określić, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu;
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (w przypadku Republiki Czeskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych);
• istnienia prawa do żądania od nas poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
• wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych, chyba że zostały one uzyskane bezpośrednio od użytkownika;
• fakt, że ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje dotyczące zastosowanej procedury oraz znaczenia i przewidywalnych konsekwencji takiego przetwarzania dla użytkownika;
jeśli Twoje dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 GDPR, które mają zastosowanie do takiego przekazania.
Przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych osobowych. Za dodatkowe kopie na żądanie użytkownika Chartis może pobrać uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych.
Jeśli użytkownik zwróci się o te informacje drogą elektroniczną, odpowiemy mu w powszechnie stosowanej formie elektronicznej (chyba że poprosi nas o inną formę przekazu).

2. Prawo do naprawy
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do żądania poprawienia bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Twojej osoby.
Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jedna z następujących przyczyn:
• dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób;
• wycofujesz zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane za Twoją zgodą, i nie ma dalszej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
• sprzeciwiasz się przetwarzaniu swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na konieczności realizacji interesu publicznego lub na naszym uzasadnionym interesie), jeżeli nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
• sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego;
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
• dane osobowe muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny wynikający z prawa Unii Europejskiej lub prawa czeskiego;
• dane osobowe zostały zebrane w kontekście oferowania dziecku usług społeczeństwa informacyjnego;
Jeśli ujawnimy dane osobowe użytkownika i zostaniemy zobowiązani do ich usunięcia w sposób opisany powyżej, podejmiemy rozsądne kroki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że użytkownik prosi ich o usunięcie wszelkich odniesień do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.
Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że nie będziemy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w zakresie niezbędnym do:
• dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
• w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa czeskiego lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
• do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że Państwa prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie zagrozi realizacji celów tego przetwarzania;
• w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
• zaprzeczają Państwo prawidłowości danych osobowych – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych;
• jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie zgadza się na usunięcie swoich danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
• jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale są one nadal potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
• jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (jeżeli są one przetwarzane ze względu na interes publiczny lub nasz uzasadniony interes) – w takim przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie ograniczone do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody po naszej stronie przeważają nad uzasadnionymi powodami po Państwa stronie;
Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. W takim przypadku poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych.

5. Obowiązek powiadamiania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania
Jesteśmy zobowiązani do powiadamiania odbiorców indywidualnych, którym ujawniono dane osobowe, o wszelkich sprostowaniach lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania zgodnie z powyższymi prawami, z wyjątkiem sytuacji, w których okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Na życzenie użytkownika poinformujemy go o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy, lub jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jako osoba, której dane dotyczą, macie Państwo prawo do:
• prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie; oraz
• prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych.
Jeśli użytkownik skorzysta z takiego prawa, jesteśmy zobowiązani do jego przestrzegania. Prawo do przenoszenia danych nie może jednak w żadnym wypadku wpływać negatywnie na prawa i wolności innych osób.
Korzystając z prawa do przenoszenia danych, użytkownik ma prawo do bezpośredniego przekazania danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeśli jest to technicznie wykonalne.
Skorzystanie z tego prawa pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

7. Prawo do sprzeciwu
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się ze względu na interes publiczny lub uzasadniony interes), w tym profilowania na podstawie niniejszych przepisów, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są ważniejsze od Państwa interesów, praw i wolności lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby tego marketingu, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z tym marketingiem bezpośrednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja jest:
• niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami;
• dozwolone przez prawo Unii Europejskiej lub prawo czeskie;
• na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
Jeżeli zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a nami lub opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika, podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do interwencji ze strony administratora, prawa do wyrażenia opinii i prawa do zakwestionowania danej decyzji.

9. Powiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
Jeśli konkretne naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności użytkownika, powiadomimy go o tym naruszeniu bez zbędnej zwłoki.
Powiadomienie o naruszeniu danych osobowych nie jest jednak wymagane, jeśli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:
• w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, których dotyczy naruszenie ochrony danych osobowych, wprowadzono i zastosowano odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, w szczególności takie, które sprawiają, że dane są niezrozumiałe dla osób nieupoważnionych do dostępu do nich, np. Szyfrowanie
• podjęliśmy działania następcze w celu zapewnienia, że wysokie ryzyko dla Twoich praw i wolności nie będzie już miało miejsca
• wymagałoby to nieproporcjonalnie dużego wysiłku. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany w taki sam skuteczny sposób.

10. Powiadamianie o podjętych środkach
Na żądanie użytkownika, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, przekażemy mu (w odniesieniu do praw, z których skorzystał) informacje o podjętych środkach. W razie potrzeby oraz z uwagi na złożoność i liczbę wniosków termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. O każdym takim przedłużeniu terminu poinformujemy w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, podając przyczyny opóźnienia.
Jeżeli użytkownik złoży wniosek w formie elektronicznej, informacje zostaną przekazane w miarę możliwości w formie elektronicznej, chyba że użytkownik zażąda inaczej.
Jeśli nie podejmiemy działań, o które prosiłeś, bezzwłocznie i nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego żądania poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i skorzystania z ochrony sądowej.
Informacje o wszelkich działaniach podjętych przez nas w związku z wykonywanymi prawami są udzielane i realizowane bezpłatnie. Jednakże, jeżeli żądania użytkownika są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nieracjonalne, w szczególności z powodu ich powtarzalności, możemy:
• nałożyć rozsądną opłatę, uwzględniającą koszty administracyjne związane z udzieleniem żądanych informacji lub powiadomieniem lub podjęciem żądanego działania
• odmówić uwzględnienia wniosku.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres e-mail: info@benemedo.com lub wysyłając żądanie pocztą na nasz adres Benemedo s.r.o., Praga 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, kod pocztowy 15600.

Praga, 1.2.2022 r.
Benemedo s.r.o.