Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť Benemedo s.r.o., IČO: 26141329, DIČ: CZ26141329, so sídlom: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 73868, vydáva tieto pravidlá spracúvania osobných údajov fyzických osôb. Tieto zásady sa vzťahujú len na spracovanie osobných údajov fyzických osôb.
Tieto zásady sú plne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je účinné od 25. mája 2018.

Naším cieľom je poskytnúť vám relevantné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov transparentným a pokiaľ možno zrozumiteľným spôsobom, preto je tento dokument rozdelený do častí podľa toho, v súvislosti s ktorou vašou alebo našou činnosťou (alebo okruhom činností) sa tieto osobné údaje spracúvajú. Vymedzenie jednotlivých sekcií nevylučuje prípady, keď sa tieto jednotlivé oblasti činnosti budú v praxi prekrývať, čo však nemožno vylúčiť.

Konkrétne ide o tieto časti:

1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s používaním „cookies“ pri návšteve webovej stránky mediket.ch/sk
• Táto časť sa týka spracovania vašich osobných údajov, ktoré získavame v súvislosti s používaním súborov cookie počas vašich návštev na našej webovej lokalite.
2. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s ďalším používaním a prehliadaním webovej stránky mediket.ch/sk – mimo kontextu používania súborov cookies
• Táto časť sa bude týkať spracovania osobných údajov, ktoré nám poskytnete, ako napríklad:
• Ak požiadate o informácie, radu, vzorku atď., vyplňte príslušný formulár na našej webovej stránke.
3. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení (newsletterov) so súhlasom fyzickej osoby
• Táto časť zahŕňa spracovanie údajov v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení (newsletterov) týkajúcich sa podobného alebo iného nami ponúkaného tovaru.

PODROBNOSTI O JEDNOTLIVÝCH ODDIELOCH NÁJDETE NIŽŠIE:

1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM „COOKIES“ PRI NÁVŠTEVE WEBOVEJ STRÁNKY mediket.ch/sk

Správca údajov:
Benemedo Ltd,
IČO: 26141329, so sídlom: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod č. C 73868

Kontaktné údaje správcu:
Sídlo (kontaktná adresa): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600
e-mail: info@benemedo.com, tel. č. +420 257 920 730

V ktorých situáciách sa spracovanie uskutoční?
Patrí sem aj spracovanie vašich osobných údajov, ktoré získame v súvislosti s používaním súborov cookie pri návšteve našej webovej stránky mediket.ch/sk.
V rámci webovej stránky www.mediket.ch/sk používame takzvané „cookies“. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová lokalita (v tomto prípade mediket.ch/sk) odošle do vášho prehliadača.
Súbory cookie umožňujú našej webovej stránke zaznamenávať informácie o vašej návšteve našej webovej stránky.

Účely spracovania osobných údajov (ako aj prehľad kategórií údajov, právny základ spracovania, doba uchovávania):

1. Účel: Potreba zabezpečiť správnu prevádzku a fungovanie našej webovej stránky
• na meranie návštevnosti webovej stránky alebo na prispôsobenie zobrazenia našej webovej stránky
Spracovávané osobné údaje na tento účel môžu byť najmä:
• IP adresa, osobné údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie a prípadne ďalšie údaje
• Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť v závislosti od okolností každej dotknutej osoby, pričom dbáme na to, aby rozsah osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, bol čo najmenší.

Právny základ existuje oprávnený záujem našej spoločnosti na tento účel spracovania (pozri článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
• záujem o správne fungovanie webovej stránky
Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa:
• 13 mesiacov od posledného použitia týchto súborov cookie

2. Účel: Poskytovanie cielenej reklamy na tovar z našej webovej stránky, retargeting – t. j. marketingové účely
• to znamená, že ak súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov získaných na základe súborov cookie, používame analytické nástroje nášho webového portálu na monitorovanie vášho správania pri návšteve našej webovej stránky, čo nám umožňuje lepšie odrážať reakcie návštevníkov (vrátane vás) a prispôsobiť prostredie webovej stránky a prezentované portfólio produktov vašim potrebám a záujmom.

Spracovávané osobné údaje na tento účel môžu byť najmä:
• IP adresa, osobné údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie a prípadne ďalšie údaje
• Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť v závislosti od okolností každej dotknutej osoby, pričom dbáme na to, aby rozsah osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, bol čo najmenší.

Právny základ na tento účel spracovania je Váš súhlas (pozri článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), napr. prostredníctvom:
• všeobecný súhlas – podľa Úradu takýto súhlas zahŕňa nastavenie počítača alebo webového prehliadača tak, aby umožnil akejkoľvek webovej stránke (t. j. logicky aj našej) ukladať súbory cookie na koncové zariadenie (počítač, smartfón atď.), alebo
• individuálny súhlas – napr. kliknutím na „Povoliť cookies“ (alebo iné podobne formulované tlačidlá) na našej webovej stránke.

Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa:
• 13 mesiacov od posledného použitia týchto súborov cookie

Žiadne iné účely spracovania
Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na iné účely, ako je uvedené vyššie.

Dobrovoľné poskytovanie osobných údajov
Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Poskytnutie vašich údajov je preto dobrovoľné.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám (ďalej len „príjemcovia údajov“), len ak je to nevyhnutné na splnenie účelu ich spracovania.
Tieto kategórie príjemcov údajov sú:
• poskytovatelia služieb webovej analýzy – Google Analytics
• prevádzkovatelia platforiem pre reklamné účty – Facebook, Google AdWords, Sklik
• poskytovatelia marketingových riešení/služieb – Hotjar

Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EHP
Vaše osobné údaje nie sú a nebudú na tieto účely poskytované tretím krajinám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) alebo medzinárodným organizáciám.
Všetci vyššie uvedení príjemcovia vašich osobných údajov majú sídlo v EÚ.

Automatické rozhodovanie. Profilovanie.
Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom.
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov dochádza aj k tzv. automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
Konkrétne to znamená, že v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov vám analytické nástroje nášho webového portálu môžu cielene ponúkať nákup produktov, o ktoré máte alebo by ste mohli mať podľa našej analýzy záujem.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť. Patria medzi ne:
• právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
• právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, požadovať ich opravu alebo vymazanie alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
• právo namietať proti spracovaniu
• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov – ak sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje v rozpore so zákonom
• takzvané „právo na prenosnosť údajov“, ktoré vám zaručuje:
• právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. vo forme elektronického súboru pdf)
• právo požiadať, aby sme vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu (čo urobíme, ak to bude technicky možné).
Okrem vyššie uvedených práv máte v súvislosti so spracovaním vašich údajov aj tieto ďalšie práva.

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S ĎALŠÍM POUŽÍVANÍM A PREHLIADANÍM WEBOVEJ STRÁNKY mediket.ch/sk – MIMO KONTEXTU POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Správca údajov:
Benemedo Ltd,
IČO: 26141329, so sídlom: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod č. C 73868

Kontaktné údaje správcu:
Sídlo (kontaktná adresa): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600
e-mail: info@benemedo.com, tel. č. +420 257 920 730

V ktorých situáciách sa spracovanie uskutoční?
To zahŕňa spracovanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete v situáciách, ktoré nesúvisia s používaním súborov cookie, napr:
• Ak nás kontaktujete so svojou otázkou vyplnením príslušného kontaktného formulára na našej webovej stránke.

Účely spracovania osobných údajov (ako aj prehľad kategórií spracúvaných údajov, právny základ spracovania, doba uchovávania):

Účel: Poskytovanie nadštandardných výhod návštevníkom webu
• na účely zasielania odpovedí na vaše otázky/žiadosti

Spracovávané osobné údaje na oba tieto účely môžu byť najmä:
• meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IP adresu a prípadne iné;
• rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť v závislosti od okolností každej dotknutej osoby, pričom dbáme na to, aby rozsah osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, bol čo najmenší.

Právny základ pre tento účel spracovania je:
• náš oprávnený záujem spracovať odpoveď na váš dotaz (pozri článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Čas skladovania osobné údaje u prevádzkovateľa:
• 10 rokov od prijatia osobných údajov

Žiadne iné účely spracovania
• Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na iné účely, ako je uvedené vyššie

Dobrovoľné poskytovanie osobných údajov
• Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Poskytnutie vašich údajov je preto dobrovoľné.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám (ďalej len „príjemcovia údajov“) len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našich dobrovoľných povinností voči vám.
Ide o tieto kategórie príjemcov údajov:
poskytovatelia webhostingových služieb – Active24
Tučným písmom je uvedený obchodný názov platformy, pod ktorou tento príjemca údajov pôsobí.

Prenos osobných údajov mimo EHP
Vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytované tretím krajinám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani medzinárodným organizáciám.
Vyššie uvedený príjemca vašich osobných údajov má sídlo v EÚ.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť. Patria medzi ne najmä:
• právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo požiadať o obmedzenie ich spracovania
• právo namietať proti spracovaniu
• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov – ak sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje v rozpore so zákonom
• takzvané „právo na prenosnosť údajov“, ktoré vám zaručuje:
• právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. ako elektronický súbor pdf)
• právo požiadať, aby sme vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu (čo urobíme, ak to bude technicky možné).
Okrem vyššie uvedených práv máte v súvislosti so spracovaním vašich údajov aj tieto ďalšie práva.

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ (NEWSLETTEROV) SO SÚHLASOM FYZICKEJ OSOBY

Správca údajov:
Benemedo Ltd,
IČO: 26141329, so sídlom: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod č. C 73868

Kontaktné údaje správcu:
Sídlo (kontaktná adresa): Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600
e-mail: info@benemedo.com, tel. č. +420 257 920 730

V ktorých situáciách sa spracovanie uskutoční?
Patria sem prípady, keď nám dobrovoľne poskytnete svoju e-mailovú adresu na účely zasielania obchodných oznámení (bulletinov) a súhlasíte so zasielaním takýchto obchodných oznámení na túto e-mailovú adresu – napr. zaškrtnutím políčka alebo iným transparentným, jasným a informovaným spôsobom.

Účel spracovania osobných údajov (ako aj prehľad kategórií spracúvaných údajov, právny základ spracovania, doba uchovávania):
Zasielanie obchodných oznámení na marketingové účely (priamy marketing)
• Ide o zasielanie noviniek s ponukou našich produktov na vašu e-mailovú adresu vrátane zasielania informácií týkajúcich sa nami ponúkaného tovaru, produktov alebo služieb.

Spracovávané osobné údaje na tento účel môžu byť najmä:
• Vaša e-mailová adresa alebo IP adresa, ale podľa potreby aj iné adresy (napr. meno a priezvisko atď.);
• Rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže v jednotlivých prípadoch líšiť v závislosti od okolností každého subjektu údajov; dbáme však na to, aby rozsah osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, bol vždy čo najmenší.
Právny základ na tento účel spracovania je váš súhlas (pozri článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Čas skladovania osobných údajov u prevádzkovateľa 10 rokov od získania vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

Žiadne iné účely spracovania
Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na iné účely, ako je uvedené vyššie.

Dobrovoľné poskytovanie osobných údajov
Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Poskytnutie vašich údajov je preto dobrovoľné.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám (ďalej len „príjemcovia údajov“) len vtedy, ak je to nevyhnutné na účely spracovania a zasielania obchodných oznámení.
Ide o tieto kategórie príjemcov údajov:
• poskytovatelia webhostingových služieb –Active24
• poskytovatelia e-mailových marketingových nástrojov – Mailchimp
Tučným písmom sú uvedené obchodné názvy služieb a platforiem, pod ktorými títo príjemcovia údajov pôsobia.

Prenos osobných údajov mimo EHP
Prevádzkovateľom e-mailovej marketingovej služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group LLC, komerčná spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických (USA). V súvislosti s naším zámerom používať službu budú preto vaše osobné údaje sa prevedú do USA.
Podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 sa osobné údaje môžu voľne prenášať z EÚ do organizácií v USA, ktoré sú uvedené na „Zozname organizácií štítu na ochranu súkromia“, ktorý vedie a zverejňuje Ministerstvo obchodu USA. Spoločnosť Mailchimp je uvedená v tomto zozname a vaše osobné údaje sa do nej môžu prenášať.
Ak nie je vyššie uvedené inak, vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytované tretím krajinám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani medzinárodným organizáciám.

Automatické rozhodovanie. Profilovanie.
Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom.
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov dochádza aj k tzv. automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
To konkrétne znamená, že v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov môžu analytické nástroje nášho webového portálu cielene ponúkať produkty z našej webovej stránky, ktoré vás podľa našej analýzy zaujímajú alebo by vás mohli zaujímať.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (čo zahŕňa aj profilovanie). Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje na účely priameho marketingu.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť. Patria medzi ne najmä:
• právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie,alebo požiadať o obmedzenie ich spracovania
• právo namietať proti spracovaniu
• právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi
• „právo na prenosnosť údajov“, ktoré zahŕňa:
•  právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. ako elektronický súbor pdf
• právo požiadať, aby sme vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu (čo urobíme, ak to bude technicky možné).
Okrem vyššie uvedených práv máte v súvislosti so spracovaním vašich údajov aj tieto ďalšie práva.

PREHĽAD PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

1. Právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a na nasledujúce informácie:
• účely spracovania;
• kategórie dotknutých osobných údajov;
• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
• plánované obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak ho nemožno určiť, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu (v Českej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov)
• existencii práva požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
• všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané priamo od vás;
• skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás;
• ak sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR, ktoré sa vzťahujú na takýto prenos.
• Poskytneme vám kópiu spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na vašu žiadosť môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Ak požiadate o tieto informácie v elektronickej forme, odpovieme vám v bežne používanej elektronickej forme (pokiaľ nás nepožiadate o inú formu výstupu).

2. Právo na opravu
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu.
Vzhľadom na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

3. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu a my sme povinní vymazať vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
• odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované s vaším súhlasom, a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie;
• namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov (ak je spracúvanie založené na potrebe splniť verejný záujem alebo náš oprávnený záujem), ak neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie;
• namietať proti spracovaniu, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu;
• osobné údaje boli spracované nezákonne
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila právna povinnosť podľa právnych predpisov Európskej únie alebo Českej republiky;
• osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti dieťaťu;

Ak zverejníme vaše osobné údaje a vznikne nám povinnosť ich vymazať, ako je uvedené vyššie, podnikneme primerané kroky vrátane technických opatrení, pričom zohľadníme dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú tieto osobné údaje, že ich žiadate o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópií alebo replikácií.
Bez ohľadu na vyššie uvedené upozorňujeme, že nie sme povinní vymazať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu:
• pre výkon práva na slobodu prejavu a informácií;
• na splnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo Českej republiky, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že vaše právo uvedené v odseku 1 zabráni alebo vážne ohrozí splnenie účelov tohto spracovania;
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. Právo na obmedzenie spracovania
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:
• popierate presnosť osobných údajov – v tomto prípade bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené na dobu potrebnú na overenie presnosti osobných údajov;
• ak je spracovanie vašich osobných údajov nezákonné a vy odmietnete vymazanie vašich osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich používania.;
• ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich stále potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
• ak namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov (ak sa spracúvajú z dôvodov verejného záujmu alebo nášho oprávneného záujmu) – v tomto prípade bude spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na vašej strane;

Ak bolo spracúvanie obmedzené, tieto osobné údaje sa môžu spracúvať, s výnimkou uchovávania, len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. V takom prípade vás budeme vopred informovať, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

5. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania
Sme povinní oznámiť jednotlivým príjemcom, ktorým boli vaše osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania vykonané v súlade s vašimi vyššie uvedenými právami, okrem prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to požiadate, budeme vás o týchto príjemcoch informovať.

6. Právo na prenosnosť údajov
Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu s nami, alebo ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte ako dotknutá osoba právo:
• právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
• právo preniesť údaje inému prevádzkovateľovi.
Ak takéto právo uplatníte, sme povinní ho dodržať. Vaše právo na prenosnosť údajov však v žiadnom prípade nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na priamy prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Uplatnením tohto práva nie je dotknuté vaše právo na vymazanie. Toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

7. Právo vzniesť námietku
Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (ak sa spracúvanie vykonáva z dôvodov verejného záujmu alebo oprávneného záujmu) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V takom prípade nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, ak súvisí s týmto priamym marketingom. Ak namietate proti spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého výskumu alebo na štatistické účely, máte ako dotknutá osoba právo z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo žiadne rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom. To neplatí, ak je rozhodnutie:
• nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami;
• povolené právnymi predpismi Európskej únie alebo Českej republiky;
• na základe vášho výslovného súhlasu.
Ak je automatizované rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami alebo je založené na vašom výslovnom súhlase, prijmeme primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, prinajmenšom práva na ľudský zásah správcu, práva vyjadriť svoj názor a práva napadnúť príslušné rozhodnutie.

9. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Ak je pravdepodobné, že konkrétne porušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody, bez zbytočného odkladu vás o ňom budeme informovať.
Oznámenie o porušení ochrany vašich osobných údajov sa však nevyžaduje, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
• boli zavedené a uplatnené vhodné technické a organizačné záruky na vaše osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, najmä také, ktoré znemožňujú prístup k údajom osobám, ktoré nie sú oprávnené k nim pristupovať, ako napríklad šifrovanie
• sme prijali následné opatrenia, aby sme zabezpečili, že vysoké riziko pre vaše práva a slobody sa už pravdepodobne nevyskytne
• by si to vyžadovalo neprimerané úsilie. V tomto prípade budete informovaní rovnako účinným spôsobom.

10. Oznámenie o prijatých opatreniach
Na vašu žiadosť vám poskytneme (v súvislosti s právami, ktoré ste uplatnili) informácie o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom takomto predĺžení vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi odkladu.
Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, informácie sa poskytnú v elektronickej forme, ak to bude možné, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Ak neprijmeme opatrenia, o ktoré ste nás požiadali, budeme vás bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti, informovať o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov a žiadať o súdnu ochranu.
Informácie o všetkých opatreniach, ktoré sme prijali v súvislosti s vašimi uplatnenými právami, sa poskytujú a vykonávajú bezplatne. Ak sú však vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, môžeme:
• uložiť primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovanej informácie alebo oznámenia alebo prijatím požadovaného opatrenia
• odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Svoje práva môžete uplatniť elektronicky zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu: info@benemedo.com, alebo zaslaním žiadosti poštou na našu adresu Benemedo s.r.o., Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600.

Praha, 1.2.2022
Benemedo s.r.o.